Polityka prywatności

§1 Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://pomorskie-idziew-it.pl/ (dalej jako Serwis) jest Pomorska Fundacja Inicjatyw

Gospodarczych, z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski nr 8, lok. 205, kod 81-350, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498762, o numerze REGON:

222045640, NIP: 5862289739(dalej jako Administrator).

§2 Informacje ogólne

 

 1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie określają zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika Serwisu (dalej jako Użytkownik).
 2. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO).
 3. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy bezprawną modyfikacją.
 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 6. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 7. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może kierować je na adres e-mail:

[email protected] 

 

 

§3

Zakres danych o Użytkowniku zbieranych przez Administratora

 

1. Administrator zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszego Serwisu poprzez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z Serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do: 

 1. analizy zachowań Użytkowników w Serwisie;
 2. zbierania danych demograficznych o Użytkownikach;
 3. do personalizacji zawartości Serwisu.

2. Dane osobowe zawierające informacje o wykorzystywaniu niniejszego Serwisu, przetwarzane są:

 1. w celu lepszego dostosowania usług świadczonych przez Administratora do potrzeb Użytkownika;
 2. w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, które to mają posłużyć polepszeniu jakości usług świadczonych przez Administratora.
 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w przypadku rejestracji Użytkownika na organizowane przez Administratora wydarzenia i kursy.
 2. Korzystanie z Serwisu i przekazywanie swoich danych Administratorowi jest w pełni dobrowolne. Nie podanie danych osobowych przez Użytkownika w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług, może skutkować brakiem możliwości ich realizacji. Administrator zawsze prosi o minimalny zakres danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania usługi bądź udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi Serwisu. 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, współpracownikom

Administratora oraz naszemu partnerowi: spółce SDA sp.z.o.o

§4 Bezpieczeństwo zgromadzonych informacji

 

 1. Administrator zbiera i wykorzystuje gromadzone informacje dla uzasadnionych celów biznesowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez Administratora jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania Serwisem. Do analizy gromadzonych danych wykorzystujemy opisane powyżej bezpieczne rozwiązania zewnętrznych dostawców.  
 3. Administrator, będąc świadomym wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, a w szczególności problemów związanych z ochroną danych osobowych, zapewnia stosowanie środków bezpieczeństwa zapobiegających utracie czy niewłaściwemu wykorzystywaniu pozyskanych i powierzonych Administratorowi danych i jednocześnie deklaruje skuteczną ich ochronę. Ochrona danych osobowych przez Administratora realizowana jest zgodnie z przyjętą przez Administratora Polityką Ochrony Danych Osobowych.

§5 Sposób przetwarzania danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia działań wspierających sprzedaż służących prezentacji bieżącej oferty oraz podniesieniu jakości świadczonych usług – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o swojej ofercie i promocjach osoby odwiedzające stronę internetową oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług;
 2. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 1. W związku z możliwością zapisania się Użytkownika poprzez Serwis na wydarzenia oraz rekrutacji na kursy organizowane przez Administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji Użytkownika na wydarzenie/kurs oraz w celu kontaktu w związku z udziałem Użytkownika w tym wydarzeniu. 
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, materiałów promocyjnych i reklamowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w celach marketingowych, w tym w celu przesłania oferty świadczonych usług, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i promocjach przygotowanych dla Użytkownika.
 3. Serwis umożliwia wyświetlanie treści od zewnętrznych dostawców – YouTube, Facebook i LinkedIn. Aby wyświetlić te treści, Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności zaakceptować ich szczegółowe warunki. 
 4. Formularz zapisu na webinar bądź formularz zapisu w celu otrzymania darmowej usługi lub darmowego produktu od Administratora wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Zapis oznacza, że

Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania bezpłatnego dostępu do webinaru bądź bezpłatnej usługi lub produktu. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane.

 

§6 Okresy przechowywania danych

 

1. Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania pobytu w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że: 

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby rekrutacji na kurs (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu ich podania przez Użytkownika i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z rekrutacją do projektu, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia obsługi projektu, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba a przetwarzania tych danych przez okres dłuższy 
 2. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat

od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;

 1. w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach marketingowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

2. Poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Użytkownika, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58. 3. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania. 

7 Przetwarzanie danych w państwach trzecich

 

Administrator nie przekazuje danych Użytkownika do państw trzecich (poza EOG).  

§8

Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem. 
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez Rozporządzenie RODO, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka plików cookies

§1 Informacje ogólne

 

 1. Informujemy, iż Serwis do pozyskiwania i przetwarzania danych trackingowych wykorzystuje ciasteczka („cookies”). 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie jednostki danych, które są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane na dysku komputera na dłużej. 
 3. Informacje zawarte w plikach cookies nie są zbierane w celu pozyskania danych osobowych, mimo to w pewnych okolicznościach mogą pozwolić na ustalenie tożsamości konkretnego Użytkownika, co oznacza, że można je zaliczyć do danych osobowych.
 4. Pliki cookies są używane przez Administratora, aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług, np.: 
 1. umożliwiają Administratorowi rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania formularza; 
 2. liczą, ile osób korzysta z Serwisu, aby usprawnić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią szybkość łącza; 
 3. analizują dane, aby prześledzić, jak Użytkownicy odbierają różne aspekty Serwisu, dzięki czemu można go stale ulepszać.

 

 §2 Korzystanie z Serwisu a pliki cookies

 

 

Użytkownik przed pierwszym rozpoczęciem korzystania z Serwisu informowany jest o tym, że Serwis używa plików cookies. Użytkownik może zaakceptować wszystkie pliki cookies poprzez kliknięcie w przycisk ,,Akceptuj wszystkie" albo dokonać wyboru poszczególnych kategorii plików cookies poprzez kliknięcie w przycisk ,,Pokaż szczegóły”.

 

 

§3

Rodzaje plików cookies

 

 1. Pliki cookies używane przez Serwis można podzielić na następujące kategorie:
  1. Pliki cookies Wymagane
  2. Pliki cookies Analityczne
  3. Pliki cookies Marketingowe
  4. Pliki cookies Funkcjonalne
 2. Pliki cookies Wymagane : Zawsze Aktywne

Niezbędne pliki cookies umożliwiają korzystanie z podstawowych funkcji strony internetowej, takich jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez tych plików nie można poruszać się po Serwisie ani korzystać z jego funkcji. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Masz prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

 1. Pliki cookies Analityczne :  

Wydajnościowe pliki cookies zbierają informację o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony. Pliki te są wykorzystywane są po to, aby usprawnić działanie Serwisu. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox). Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

 1. Pliki cookies Marketingowe :  

Pliki cookies ukierunkowane są używane do identyfikowania odwiedzających między poszczególnymi stronami internetowymi, np. partnerami tworzącymi treści, sieciami reklamowymi. Te pliki cookies mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profili zainteresowań użytkowników lub wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (checkbox). Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili.

 1. Pliki cookies Funkcjonalne:  

Funkcjonalne pliki cookies są używane do zapisywania ustawień użytkowników odwiedzających stronę internetową, np. języka, strefy czasowej, rozmieszczenia treści. Pliki te mogą zostać uruchomione tylko za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru

(checkbox). Swoją zgodę możesz wycofać w każdej chwili. 

 

§4

Ustawienia przeglądarki

 

 1. W każdym momencie można dokonać ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia cookies różnią się w zależności od przeglądarki internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dezaktywacji cookies w swojej przeglądarce odwiedź poniższe strony:
  1. Mozilla       Firefox:       https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanieciasteczek-i-danych-stron-firefox
  2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  3. Google        Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95

582

  1. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
  2. Safari: http://www.apple.com/support/safari/
 1. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (czyli przeglądarka internetowa) domyślnie pozwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach możliwa jest jednak samodzielna zmiana ustawień dla plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu.